A BŐSI REFORMÁTUS LEÁNYEGYHÁZKÖZSÉG LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE:

Előszó

        Ebben az összefoglaló írásban megpróbálom bemutatni a bősi református egyházközség létrejöttének s múltjának történetét. A gyülekezet létrejöttét s annak előzményeit nem "rideg" tényként írtam le, hanem egy-egy személy életén keresztül, ahogyan ő azt megélte, s mégis mint történeti - történelmi eseményt. Ennek megírását már csak azért is szükségesnek láttam, mivel semmilyen Bőssel kapcsolatos tanulmány nem foglalkozik az itt élő reformátussággal.

Bős keletkezése és neve

         Bős eredetére nézve nem tudni pontosan, hogy mikor is keletkezett. Az azonban biztos, hogy mintegy kilencszáz esztendeje a Duna bal partján feltűnt, és oklevélben is dokumentáltatott egy bizonyos helység: Bős őse. A legrégibb magyar helységek egyikének tartott helység bizonyára az Árpád-háziak idején vált szervezett lakhellyé. Jerney történész egy 1102-ben keletkezett oklevélben említett Beys helységnevet tartja Bős legkorábbi helyének. Eredetileg -állítólag- besenyők lakták, és a helynév is erre utal.

         1270-ben már a királyné földje, vagyis "Beus jurisdictionis Reginalis" a meghatározása.

         A jelenlegi nevét az 1900-as évek elején vette fel. A bősi plébánián őrzött alapítványi oklevelek keletkezésekor még (1907-ben) Böős a helységnév, de 1911. augusztus 14-én már Bős a község megnevezése. A trianoni döntést követő elcsatolás idején 1927 és 1938 között a hivatalos csehszlovák iratok Bes formában tüntetik fel a falu nevét. 1938 novemberétől ismét Bős a hivatalos név, majd 1948-tól hivatalosan Gabcíkovo lett a helységnév. Az új helységnevet  a szlovák Gabcík családnévből rögtönözték, és hatósági erőszakot alkalmazva vezettek be. Jozef Gabcík 1912 és 1942 között élt. Ő volt a német megszállókat megszemélyesítő R. Heydrich elleni, 1942-ben Prágában elkövetett merénylet egyik résztvevője.

Bős nevezetességei

         Bős nevezetességei közé tartozik a 17. században  reneszánsz stílusban épült kastély, amit a 18. században barokkosítottak. Sokat járt ide Mária Terézia is és állítólag itt született meg a kalapos király is... Persze ezt alátámasztani csak azzal tudják, hogy a falu plébánosa beírta a krónikába, hogy megszületett, de hogy hol, azt nem írta-így marad a bizonytalanság, s megmaradt szóbeszédnek.

Jelenleg öregek otthonaként működik.

         A faluban van egy katolikus templom, melynek keletkezését okmányok hiánya miatt nem tudni. Ipolyi Csallóköz műemlékei című művében olvasható, hogy a böősi régi plébánia már a Pázmány-féle jegyzékben is előfordul. Hogy

 jelenlegi egyháza eredetileg gótikusan épült, mutatja  még egy fennmaradt csúcsívű, s a szokott díszművel képzett ablaka, hasonlóan egy lapos, hármas levelű ajtóbéllete, valamint a szentély háromoldalú záróváza. Egyébként az épület kívül- és belülről is későbbi barokk modorbeli újítások által átalakított.

A falut mégis (sajnos) a falu határában épült vízierőmű tette híressé.

A falu vallási hovatartozásáról - vallásos életéről

         A falu vallási hovatartozásáról tudomásom szerint Nagy Lajos 1828-ban kiadott "A nevezetes Magyarországi királyságnak és kapcsolt részeinek politikai, földrajzi, statisztikai ismertetése" című könyvében olvashatunk először. (A könyv eredeti címe latin nyelvű.) Ezek szerint "Bős házainak száma 195 és lakóinak száma 1803, ebből római katolikus 1756, református 8, zsidó 39 ember." A faluban nem nézték jó szemmel azokat, akik nem katolikusok. Megszólták, rágalmazták s kiközösítették az ilyen embereket. Erre egy példa Simon Rezső plébános idejéből: "Történt, hogy az Úrhoz költözött egyik református testvérünk, s mivel Bősön akkor még nem volt református lelkipásztor, így Patasról szokott átjárni az ottani lelkész. Mivel régebben barátok voltak a bősi plébánossal (egy iskolába jártak), megkérdezte meglátogathatná-e. Nem látogathatta meg..."

         Gondolhatnánk, hogy az a maroknyi református ill. zsidó időközben felmorzsolódott ebben a katolikus faluban, s a falu tiszta katolikussá vált. Részben igazunk is lenne, hisz akadtak olyanok, akik belefáradtak az állandó zaklatásba s inkább áttértek katolikus hitre illetve gyermekeiket már katolikusnak nevelték. A zsidóság a második világháborúban részint elmenekült, részint koncentrációs táborba került. Ma egy zsidó asszonyról tudok (Ruider Adél), ő is az öregek otthonában van.

         A plébánia krónikájának feljegyzéseiben csak egy helyen van egy bejegyzés a reformátussággal kapcsolatba, miszerint: "Az 1906-os évnek még volt több feljegyezni való eseménye is. Például Parecco Vilmosné, született Nagy Adél -annak ellenére, hogy evangelizált református úrnő volt- a templomnak két darab gyönyörű oltárvánkost, és egy remek ciborium takarót adományozott. Ezeket a keszthelyi apácák készítették, mégpedig azért, mert a keszthelyi zárda főnöknője nővére volt a bősi hajóállomás főnökének, Parecco Vilmosnak."

         Idősebb reformátusoktól megtudtam, hogy Bős reformátussága Patashoz tartozott, bár mint utólag megtudtam, nem volt mindig így. Patasról röviden csak annyit, hogy az első feljegyzés a faluról 1270-ből származik, amikor a nyúlszigeti apácákat erősítették meg birtokában... Végh Ferenc a "Patas kialakulása, küzdelmei és fejlődése" c. könyvében írja: "Az 1662. évi országgyűlés panaszai között áll, hogy... Győr megyében Radvány református lakosainak Lippai János és  György tisztjei nem engedték meg, hogy saját papot tartsanak. Radvány filiáját, Patast pedig a pozsonyi apácák az elárvult anyaegyháztól, Radványtól elszakítva, a lakosság akarata ellenére a bősi plébános alá rendelték." Ez tehát azt bizonyítja, hogy először Patas tartozott Bőshöz (igaz ugyan, hogy a katolikus plébánoshoz).

         A két egyház kapcsolatáról úgy gondolom nem szükséges írnom, hisz ezzel foglalkoznak más irodalomban is, nálamnál okosabb emberek. Mégis érdekességként, s hogy ezáltal legyen elképzelésünk idézek Varga Imre "Szülőföldem, Csallóköz" című könyvéből (különböző oldalak): "A XVIII. században csak a csilizradványi református iskolába járt egy katholikus gyerek a plébános engedélyével, mert a legszigorúbb büntetés terhe alatt tilos volt protestáns iskolákba katholikus gyermekeket felvenni. Ellenben a katholikus iskolákba szabadon járhattak protestánsok, főleg ott, ahol református iskola nem volt."

         A következő feljegyzést 1897-ből találtam. Többek között itt írták: "Patashoz tartoztak fiókegyházként: Bős, Bendőpuszta, Feketeerdő és Malomlak-puszta." -Ebből tudhatjuk meg, hogy Bős reformátussága 1897-ben már Patashoz tartozott, de, hogy mi történt eközött, hogyan szakadtak el a patasiak a bősi plébániától, s hogy miként érték el, hogy Bős reformátussága őhozzájuk tartozzék, arról nincs tudomásom.

Felfedezve

         Azt, hogy Bős reformátusságának mikor lehetett önálló élete, azt sajnos nem lehet tudni, de aztán főleg azokból állott össze a református közösség akik házasság vagy betelepülés révén odakerültek, évtizedek folyamán. Az itt élő reformátusság főleg az 1965-ös évtől kezdődően került a figyelem központjába, mikor is a kastélyban öregek otthonát létesítettek. Először az idekerült reformátusokhoz jöttek el lelkipásztorok, s az ünnepeken istentiszteletet tartottak s kiosztották az úrvacsorát. Ezek  közé a lelkipásztorok közé tartoztak: Csukás Zsigmond somorjai, Brányik Sándor patasi, Végh Dániel nagymegyeri lelkipásztor.

         1989 októberében új lelkipásztor került Patasra Görözdi Miklós személyében (ma esperes). 1990 tavaszán, mivel hallotta, hogy több református él Bősön, elkezdte felvenni a bősiekkel a kapcsolatot, hogy valamiképpen tudja lelkigondozni az itt élőket. Ezt az is megerősítette, hogy a helyi öregek otthonából jelezték, hogy az ottani idős emberekkel jó lenne törődni.  Első lépésként a polgármesterrel vette fel a kapcsolatot ez ügyben, majd  mikor Gróf Árpád polgármester jóváhagyta a kérést, elment a helyi plébánoshoz Sidó Jánoshoz is megbeszélni a dolgot, nehogy félreértés essék. 1990 húsvétján megtartották az első istentiszteletet Bősön, a helyi Művelődési központ egyik termében, melyet Gróf Árpád polgármester úr bocsátott  rendelkezésükre.  Az istentiszteletre való meghívás hangosbemondón ill. plakátokon történt, ugyanis ebben az időben jött haza Görözdi Miklós fia, Görözdi Zsolt Prágából, s ott akkor jött divatba a plakátokon való megszólítás. A meghívásra kb. 15-en mentek el. Ezen az emlékezetes első istentiszteleten az Ezekiel 37 alapján szólt az igehirdetés. "Lőn énrajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala. És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala. És monda nékem: Embernek fia! Vajjon megélednek-é ezek a tetemek? És mondék: Uram, Isten, te tudod! És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek,  halljátok meg az Úr beszédét! Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Imé én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel borítalak titeket, és adok belétek lelket, hogy megelégedjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.  És én prófétálék, amint megparancsolta vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez. És látám, és ímé inak valának rajtok, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek! És prófétálék amint parancsolá. Éls beléjük méne a lélek és megelégedének, s állának lábaikra, felette igen nagy sereg." Ez 37,1-10 "Arra gondolva, hogy vannak olyanok, akik olyan szétszórtságba élnek, hogy nem is gyakorolták vallásukat, nem is volt sok kapcsolatuk az egyházzal, hogy azok is megéledhetnek és azokat is Isten formálhatja, Lelket adhat s testté válhatik, Jézus testévé válhatik az a közösség, amelyikbe az Isten a Szent Lelket közli" - fűzte hozzá Görözdi Miklós. Ez az első istentisztelet még ma is nagyon kellemes élményei közé tartozik hisz mint mondotta: "Már akkor láttam, hogy Isten valamit itt Bősön elkezd, és ennek a kezdetnek én is részese, tanúja lehettem." A következő években annyiból állt a bősiekkel való törődés, hogy a sátoros ünnepeken volt úrvacsorával egybekötött istentisztelet. Ezeket először a művelődési házban, majd a községi hivatalban tartották meg. Ezzel párhuzamban az öregek otthonában is eljártak, hogy az ott lévő idős testvéreket lelkigondozzák, s kiszolgáltassák az úrvacsorát. Közben Végh Dániel is mint nyugalmazott lelkipásztor és Puskás Ferenc lévita is végezte az öregek otthonában a lelkigondozást.

Isten munkálkodik mindnyájunkban

         Az 1990-es évek elején Jókán egy fiatalemberben Oros Csabában az Úr elkezdte terveit megvalósítani. Először egy betegséget küldött erre a gondtalan, világgal betelt fiatalemberre.  Ezután elküldte hozzá hű szolgáját Urbán Károlyt. Már többször volt náluk, de a mostani családlátogatás mégis más volt, mint a többi.  Nagyon hosszú beszélgetés kezdődött. Előjöttek kérdések, s a kérdésekre a válaszok. Figyelmeztette a fiatalembert, hogy le kell, hogy rendezze az életét Istennel, s akkor rendbejönnek a dolgai. Azon az estén ez a fiatalember átadta életét Istennek, elfogadta Jézus Krisztust mint megváltóját. Élete ezzel egy új fordulatot vett. Meghallotta az Igén keresztül Isten parancsait, elfogadta a Biblia útbaigazítását, s hitt a Biblia ígéreteiben, melyek most már neki is szóltak. Elkezdett járni ifjúsági bibliaórákra, besegített a vasárnapi iskolában. Az iskola mellett elvégezte a teológiát (3 évet), s így lévitai képesítést kapott. Nyitott Jókán egy magánvállalkozást, így is közelebb került azokhoz, akiknek gyermekei vasárnapi iskolába jártak. Ezenkívül a szenci gimnáziumban, tanított hittant. Az egyik FIRESZ (Fiatal Reformátusok Szövetsége) táborban ismerte meg feleségét, Kosár Mártát. A FIRESZ-ben mint szervező is tevékenykedett. Táborokat szerveztek, kerékpártúrákat stb. Benne volt - van a vezetőségben.

         Isten megáldotta munkájában, s a kis vállalkozásból családi vállalkozás lett. 1995 táján nyitott Bősön is egy optikát. Vágyakozott arra, hogy az Úr szolgálatában állhasson mint segédlelkész, de nem kapott kinevezést. Akkor kérte legfőbb munkaadóját, hogy Ő állítsa munkába.

         Amikor az optikába került a fénymásoló, és mivel az egész faluban máshol nem lehetett fénymásolni, így az optikában szinte az egész falu megfordult. Köztük én is (Izsmán Jónás). Egy énekeskönyvből mentem fénymásolni, s ez az alkalom az egész életemet megváltoztatta. Miközben fénymásoltattam Oros Csaba elkezdett velem Istenről beszélgetni, s olyan nyíltan és természetesen beszélt az Istenről, ahogy környezetemben még sohasem hallottam. Isten felhasználta őt az én életemben is. Magamról talán csak annyit, hogy katolikus családban nőttem fel (magam is katolikus voltam). Hittem s vallottam, hogy  egyetlen igaz vallás van: a katolikus. Mindenki más hittagadó! - ahogy tanították, s én jó tanítványnak bizonyultam eddig a találkozásig.

         Aznap, mikor Csabával találkoztam, sietve mentem haza, hogy mihamarább elmondhassam szüleimnek, milyen csodabogárral találkoztam. Istenről, a papon kívül senki sem beszélt így velem. Csaba ajánlotta, hogy menjek el Alistára egy keresztyén táborba. El is mentem kíváncsiságból. Egész nap a Bibliával foglalkoztunk. Voltak előadások és az előadások után közös beszélgetés. És  az új évet, énekkel és imával kezdtük. Én akkor, először életemben. Húztunk egy egész évre szóló igét is. Az enyém a következő volt: Örök szeretettel szerettelek azért vontalak magamhoz hűségesen" jer 31,3b Isten elkezdte az Ő munkáját az én életemben is. Egyre gyakrabban jártam keresztyén táborokba, s elfogadtam az Úr Jézust az én személyes megváltómnak. Elhittem, hogy Jézus az én bűneimért szenvedett ott a golgotai kereszten, s hogy általa nekem örök életem lehet. Ezt az örömhírt mindenkivel meg szerettem volna osztani, s teljes időmben az Urat szerettem volna szolgálni, s jelentkeztem a teológiára. (Itt meg kell említenem, hogy már előtte is tervezgettem a teológiára való jelentkezést csak akkor még más célok vezéreltek.) Beszélgettünk ez ügyben Peres Imrével. Ő akkor azt mondta, hogy először le kell konfirmálnom, s azután 4-5 évet a református egyházban eltölteni, s azután próbáljam meg újra. Akkor még zúgolódtam a döntése  ellen, de időközben meg kellett látnom, hogy nagyon is bölcs döntés volt. Beszélgetésünk után elkezdtem járni Dunaszerdahelyre vasárnapi iskolába, Görözdi Miklós esperes úrhoz, mivel akkor még Bősön nem volt alkalom erre. Peres Imre is és Görözdi Miklós is megemlítette, hogy Bősön akár gyülekezet is lehetne... Oros Csaba Isten igéjét olvasva megkapta a bátorítást: "Jól vagyon jó és hű szolgám kevesen voltál hű, sokra bízatlak ezután" Mt 25,21 -úgy értelmezve, hogy hű volt eddigi szolgálataiba, s most az Úr sokra bízza: a bősi gyülekezet megalakítására, építésére.

         1995. november 19-én  el is kezdődtek az istentiszteletek, a mozi helyiségében, amit a községi hivatal bocsátott rendelkezésünkre, díjtalanul.

Kezdetben minden második héten volt istentisztelet, a közbeeső heteken pedig vasárnapi iskola gyerekeknek, majd a vasárnapi iskola után a konfirmációra való előkészület. Ünnepeken Görözdi Miklós esperes úr osztotta ki az úrvacsorát. A gyülekezeti élet lassan beindult.

A könyvtár

         Fülöp Imrével, a pozsonyi iratmisszió (MSEJK) főnökével, már egy ideje kapcsolatban álltam, s mivel Bős nagy falu, s kerestem a szolgálat lehetőségét, hogy hogyan lehetne még az evangéliumot terjeszteni, megkérdeztem, hogy lehetne-e arról szó, hogy könyveket küldene...  Még 1995-ben meg is jöttek az első csomagok, s így a szobámban egy könyvtárat rendeztünk be, ami a mai napig működik. A könyvtár létezéséről a falu lakosságát is értesítettük oly módon, hogy a cserkészekkel minden házhoz beraktunk egy vetés és aratás folyóiratot, melyben benne volt az iratmisszióról szóló ismertető és a könyvtár megalakulásáról szóló értesítő.

A gyülekezet kezdeti életéből

         Gyülekezetünk egyre ismertebbé vált az egyházon belül. Ez annak is köszönhető, hogy lévita lelkészünk, Oros Csaba gondoskodott arról, hogy minél többen szolgáljanak a gyülekezetünkbe. Az 1996-os esztendőben a gyülekezetünkbe szolgálatot végeztek: Fülöp Imre a pozsonyi iratmisszió főnöke, Görözdi Zsolt dióspatonyi lelkész, Uwe Martin Schmidt jókai missziós lelkész és Takaró Tamás. Görözdi Miklós esperest azért nem írom vendégnek, mivel ő számunkra több mint vendég.

         Az 1997-es esztendőben tovább folytatódott a gyülekezeti munka.  Vendégeink voltak: Kovács Árpád a stuttgardi iratmisszió vezetője, Hans Joachim Mellert és Fülöp Imre. Ebben az évben több rendezvényt is tartottunk, hogy minél jobban megismerjük egymást. Ekkor került sor például először az ifjúsági napra, amit kint a Dunánál tartottunk meg. Ez alkalmon új énekeket tanulunk,  elcsendesedünk a Biblia mellett (a szülőkkel együtt), majd játszunk. Közben a szülők finom gulyást főznek, s jön a közös ebéd...

         Eddig a konfirmáció úgy volt, hogy a bősi fiatalok a szomszédos falukba jártak át konfirmációi előkészítőre ki-ki a maga falujába (ahonnan származtak), s ott is konfirmáltak le. És eljött a nap 1997. június 15-e, mikor a bősi gyülekezetben két fiatal, Hegedűs Katalin és Izsmán Jónás vallást tettek az ő hitükről. Ez volt az első konfirmáció, amit a bősi gyülekezetben tartottak.

                                                               

Támadások

          Mint írtam is, alkalmainkat a mozi helyiségében tartottuk. Ekkor történt, hogy a mozi egyik mellékhelyiségében egy magánvállalkozó játéktermet kezdett üzemeltetni. A játékgépek zavarták az istentiszteletet, hisz istentisztelet közben is lehetett hallani azok hangját, de az is megtörtént, hogy az odalátogatóknak ki kellett szólni, hogy egy kicsit csendesebben maradhatnának, hisz nem lehetett tőlük érteni a lelkész igehirdetését. Ez a probléma egyre súlyosabbá vált. Végezetül azonban jött a megoldás is oly módon, hogy a helyi CSEMADOK szervezet helyiségben tarthattuk meg istentiszteleti alkalmainkat. Az új otthon sokkal otthonosabb volt, mint a mozi helyisége.  (Tudni kell, hogy többnyire csak 10-15 ember járt istentiszteletre, de voltak olyan alkalmak is, ahol csak ketten-hárman voltunk, s akkor aztán tényleg nagynak tűnt a mozi helyisége.). A CSEMADOK terem mellett szólt az is, hogy volt benne zongora (amit később saját költségre a gyülekezet felhangoltatott), s az öregek otthona is közelebb volt, így az ott élők is hamarabb útnak indultak.

                                                    

A gyülekezet megalakulása

         1997. november23-a volt a bősi gyülekezet hivatalos megalakulásának napja.  A találkozót a gyülekezet vezetője, Oros Csaba levita nyitotta meg. IV. Móz 1,2-vel. Ezután Dr. Mikó Jenő mondott igehirdetést a János 3,16-28 alapján, melyben örömét fejezte ki, hogy miközben máshol gyülekezetek esnek szét, addig itt egy új gyülekezet alakul. Az istentisztelet után az együttlét közgyűléssé alakult. A közgyűlést Görözdi Miklós esperes vezette, aki az Ezekiel 37,3 versére emlékeztetett. Ez volt az alapja annak az emlékezetes húsvéti első istentiszteletnek, amelyre először összegyűltek a bősiek 1990-ben. A közgyűlés elnökletét Görözdi Miklós esperes és Sárközi Dénes mérnök, egyházmegyei gondnok végezte. A közgyűlés elfogadta:

1.     A jelenlévők teljesen egyhangúlag kimondták, hogy leányegyházközséggé kívánnak alakulni, valamelyik közeli anyaegyházközséghez tartozni.

2.     2. Ezen határozat alapján határozta meg Görözdi Miklós esperes, hogy joga van a gyülekezetnek presbitériumot alakítani, választani. A gyülekezet a következő személyeket választotta presbiternek: Nagy Jolán, Drgács Margit, Bagári Júlia, Gróf Rozália, Füssy Zoltán, Hegedűs László  és Izsmán Jónás.

3.     3. A presbitérium megválasztotta a gondnokot Hegedűs László személyében.

4.     4. A közgyűlés kimondta, hogy a dunaszerdahelyi anyaegyházhoz kívánnak tartozni.

5.     5. A közgyűlés kimondta, hogy az istentisztelet nyelve a magyar legyen.

6.     6. A jelenlévők teljesen egyhangúlag kérvényezték a felettes egyházi szervektől, hogy respektálva a gyülekezet egybehangzó véleményét, Oros Csaba lévitává való kinevezését bősi szolgálati hellyel határozza meg az egyház.

        

                                                                                   Izsmán Jónás, presbiter